Exemplo de ficheiros

  • DNI do solicitante

  • Tarxeta sanitaria

  • Foto do/a menor

  • Volante empadroamento (só Pontevedra)

Volante_padron.pdf

  • Xustificante bancario de pagamento (só para transferencias ou ingreso por caixa/caixeiro)

 

  • Carné/recibo de socio activo dunha ANPA federada

 

  • Documento que acredite ser familia numerosa (se inscribe 2 ou máis fillos nalgunha ludoteca)

 

  • Acreditación do centro onde está matriculado o/a menor

 

  • Situación activa laboral dos pais: vida laboral ou cabeceira de nómina ou recibo actual de autónomo